עורך דיןעורך דין

עורך דין

עמוד ראשי
תחומי עיסוק
אודותינו
מן העיתונות
מזכירויות חברה
צור קשר
שתף |


צור קשר

NPLO - אוחנה ושות'. משרד עורכי דין

ריב"ל 7 תל אביב
67778 בית עמגר

משרד: 03-56-100-60
פקס: 03-56-100-70

דוא"ל:


חוק נירות ערך פרקים ט'-סוף

פרק ט': עונשין
53. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין):
(1) הפר את הוראות סעיף 15 כדי להטעות משקיע סביר; לענין זה, מי שעשה הצעה לציבור בלא תשקיף שהרשות התירה פרסומו או שלא על פי טיוטת תשקיף לפי הוראות סעיף 15(א), או מי שמכר ניירות ערך לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, עליו הראיה שלא עשה כן כדי להטעות משקיע סביר;
(2) הפר את הוראות סעיף 16(א) או (ב) או סעיף 18(א) ולא הוכיח שלא עשה כן כדי להטעות משקיע סביר;

(2א) גרם לכך כי במידע שנמסר באסיפה לפי סעיף 15א(א)(6) יהיה פרט מטעה, כדי להטעות עובד סביר;
(3) נתן חוות דעת, דו"ח או אישור שנכללו או נזכרו בתשקיף בהסכמתו המוקדמת, ביודעו שיש בהם פרט מטעה;
(4) לא קיים הוראה מהוראות סעיף 35כד, הוראה מהוראות סעיף 36, הוראה של הרשות לפי סעיף 36א, הוראה החלה עליו מכוח סעיף 36ב או הוראה מהוראות סעיף 37, או תקנות לפי הסעיפים האמורים, או גרם לכך שבדוח, בהודעה, במסמך רישום או במפרט הצעת רכש, לפי חוק זה או תקנות לפיו שנמסרו לרשות או לבורסה יהיה פרט מטעה, והכל כדי להטעות משקיע סביר; לענין זה, אם לא הוגש דו"ח תקופתי או דו"ח כספי ביניים תוך חדשיים מהמועד האחרון הקבוע להגשתו או עברו למעלה משבעה ימים מהמועד שנקבע להגשת דו"ח מיידי או הודעה, והם לא הוגשו, או לא נמסרו בהתאם לדרישת הרשות, תהיה זאת ראיה לכאורה כי מי שחלה עליו החובה להגיש דו"ח או הודעה כאלה נמנע מהגשתם כדי להטעות.
 (ב) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או קנס פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:
(1) הפר הוראות סעיף 13;
(1א) הפר את הוראות סעיף 15;
(2) לא קיים את הוראות סעיף 16(א) או סעיף 18(א), או תקנות לפי סעיף 35כ(א);


(2א) הפר הוראות לפי סעיף 17ג;
(3) לא קיים הוראות סעיף 25(ד);
(4) לא מילא אחרי הוראות הרשות לפי סעיף 25(א) או 25א(ב);
(5) לא קיים את הוראות סעיף 35ב(א) או סעיף 35י;
(6) הנפיק ניירות ערך בלי שנתקיימה דרישת סעיף 39(א);
(7) הפר הוראות סעיף 45(א);
(8) הפר הוראות סעיף 52ט(ב);
(9) לא קיים הוראות סעיף 52ט(ג) או (ד);
(10) לא קיים דרישה לפי סעיפים 56א(א), 56א1(א) או 56ג(2) במועד שנדרש לכך;

(11) הפר את הוראות סעיף 56ה.
 (ב1) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר ששה חודשים:
(1) הפר הוראה מהוראות סעיף 10א;
(2) הפר הגבלה מההגבלות המיוחדות שנקבעו לפי סעיף 10ב;
(3) הפר תנאי שנקבע בהיתר לפי סעיפים 10א עד 10ג.
 (ג) מי שעשה אחד מאלה, דינו - קנס פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1) לא קיים הוראות סעיף 5 או 10(ב);
(1א) לא קיים את הוראות סעיף 17(ג);
(2) פירסם תשקיף מבלי שנתקיימו דרישות הסעיפים 22 ו-23, או פרסם מסמך רישום שלא בהתאם להוראות סעיף 35כ(ב);
(3) לא קיים את הוראות סעיף 23(ג) או סעיף 35כב(א), או כלל מהכללים לפי סעיף 35כב(ג);

(4) קיבל הזמנות שלא בהתאם לסעיף 24(א) או שלא לפי סעיף 17ד(א)(3);

(5) לא קיים את הוראות סעיף 26(ב) או (ג) או סעיף 27(א) או (ב)(3);
(6) לא קיים את הוראות סעיף 28(א) או (ב) או סעיף 30;
(7) לא קיים הוראות תקנות לפי סעיף 35ד(ב);
(7א) לא קיים הוראות סעיף 35כג;
(8) לא קיים את הוראות סעיפים 36, 36ב או 37 או תקנות לפיהם או הוראה או הנחיה של הרשות לפי סעיף 36א;
(9) אם הוא מנפיק או תאגיד — לא קיים את הוראות סעיף 44;
(10) לא קיים את הוראות סעיף 49;
(11) לא קיים את הוראות סעיף 51(ג).
(ד) בעבירה נמשכת על הוראות סעיפים 36, 36ב או 37 או תקנות לפיהם או הוראה או הנחיה של הרשות לפי סעיפים 35כד ו-36א או תקנות לפי סעיף 35לא, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטילו, לכל יום שבו נמשכת העבירה.
 (ה) נעברה עבירה מן המפורטות בסעיף זה בידי תאגיד, אחראים לעבירה גם הדירקטורים של התאגיד והמנהל הכללי, אלא אם הוכיחו אחת מאלה:
(1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתם ולא היה עליהם לדעת עליה או שלא יכלו לדעת עליה;
(2) שנקטו כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את העבירה.

54. (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר חמש שנים או קנס פי חמישה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1) הניע או ניסה להניע אדם לרכוש או למכור ניירות ערך ועשה זאת באמרה, בהבטחה או בתחזית - בכתב, בעל פה או בדרך אחרת - שידע או היה עליו לדעת שהן כוזבות או מטעות, או בהעלמת עובדות מהותיות;
(2) השפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך. לענין פסקה זו, חזקה כי מי שפעל לפי הוראות סעיף 56(א) לענין ייצוב מחיר ניירות ערך לא השפיע בדרכי תרמית כאמור.

 (ב) בסעיף זה, "ניירות ערך" – כהגדרתם בסעיף 52.

פרק ט'1: תובענה ייצוגית
(בוטל)
54א. עד 54יב. (בוטלו).

פרק ט'2: שיתוף פעולה עם רשות חוץ

54יא1. (א) בפרק זה –
 "רשות חוץ" - גוף המופקד על ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינת חוץ, אשר חתם על מזכר הבנה עם הרשות;
 "מזכר הבנה" - הסכם שענינו שיתוף פעולה בביצוע ובאכיפה של דיני ניירות ערך;
 "סיוע לרשות חוץ" - דרישת ידיעות ומסמכים, עריכת חיפוש, תפיסת מסמכים, ניהול חקירה והעברת ידיעות ומסמכים, לשם ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינת חוץ;
 "בקשה לסיוע" - בקשה לסיוע שהוגשה בכתב לרשות על ידי רשות חוץ בהתאם למזכר הבנה;
 "דיני ניירות ערך" – דינים בתחום ניירות ערך שהרשות או רשות חוץ מופקדת על ביצועם ואכיפתם.
 (ב) משמעותם של מונחים בדיני ניירות ערך במדינת חוץ תהא כמשמעותם בדין שבתחום סמכותה של רשות החוץ.

54יא2. מצא יושב ראש הרשות כי התקיימו כל אלה:
(1) רשות חוץ הגישה לרשות בקשה לסיוע בהתאם לתקנות, לפי סעיף 54יא7;
(2) נושא הבקשה עשוי להיות הפרה של דיני ניירות ערך שרשות החוץ שהגישה את הבקשה מופקדת על ביצועם ואכיפתם;
(3) התקיימו הוראות פרק זה ומזכר ההבנה;
רשאי הוא לקבוע כי על הבקשה לסיוע יחולו הוראות פרק זה.

54יא3. לא תיעשה פעולה מכוח הוראות פרק זה אם היא עלולה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, לפגוע בריבונות מדינת ישראל, בביטחונה, באינטרס החיוני לה, בתקנת הציבור או בחקירה תלויה ועומדת.

54יא4. (א) כדי להבטיח מתן סיוע לרשות חוץ, יהיה מי שיושב ראש הרשות הסמיכו לכך בכתב, רשאי להשתמש בסמכויות לפי סעיפים 56א, 56א1 ו-56ב עד 56ג1, בשינויים המחויבים ואולם הפעלת סמכויות לפי סעיפים 56ב, 56ב1 או 56ג1 תיעשה רק אם הנושא של הבקשה לסיוע עשוי להיות נתון לחקירה כעבירה פלילית לפי דיני ניירות ערך בישראל.
 (ב) על ידיעה או מסמך שהגיעו לידי מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 56ה, בשינויים המחויבים.
 (ג) קבע יושב ראש הרשות כי על הבקשה לסיוע יחולו הוראות פרק זה, רשאי הוא להורות למי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) כי גביית הודעה תיעשה לפי סדר הדין שבתחום סמכותה של רשות החוץ, אם ביקשה זאת רשות החוץ בבקשה לסיוע.

54יא5. (א) קבע יושב ראש הרשות כאמור בסעיף 54יא2, וידיעה או מסמך שמבוקשים בבקשה לסיוע מצויים בידי הרשות, רשאי מי שיושב ראש הרשות הסמיכו לכך בכתב להעביר לרשות החוץ את הידיעה או המסמך, או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו.
 (ב) מי שיושב ראש הרשות הסמיכו כאמור בסעיף 54יא4, רשאי להעביר לרשות חוץ ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח הסמכה כאמור, או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו.
 (ג) לא יועברו ידיעה, מסמך או העתק כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), אלא אם כן שוכנע יושב ראש הרשות כי הם ישמשו אך ורק למטרה שלשמה נמסרו.
 (ד) על אף הוראות סעיף זה, לא יועבר לרשות חוץ מסמך שאינו פומבי או העתק מאושר או העתק צילומי מאושר שלו, הנוגע לעסקי תאגיד בנקאי או מבטח, אלא באישורו של המפקח על הבנקים או המפקח על עסקי ביטוח, לפי הענין; בסעיף קטן זה –
 "תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, למעט חברת שירותים משותפים;
 "מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981.

54יא6. יושב ראש הרשות רשאי להורות שפעולה לפי פרק זה לא תיעשה לפי בקשת רשות חוץ, אשר נמנעה מביצוע פעולה דומה לבקשת הרשות.

54יא7. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות –
(1) לשם ביצועו של פרק זה, לרבות לענין נוהלי הגשת בקשה לסיוע לרשות חוץ והטיפול בה;
(2) לשם ביצוע מזכר הבנה.

54יא8. נקבעו במזכר הבנה הוראות בענינים המפורטים להלן, והותקנו תקנות לביצוען, יהיה לתקנות תוקף, על אף הוראות חוק זה או כל חוק אחר:
(1) המצאת מסמכים, הוכחתם, אימותם ואישורם בידי רשות חוץ, לבקשת הרשות;
(2) גביית עדות, תפיסת מסמכים או ביצוע כל פעולת אכיפה אחרת בידי רשות חוץ, לבקשת הרשות.

54יא9.(א) על אף האמור בכל דין, ידיעה או מסמך שנמסרו לרשות על ידי רשות חוץ או שהתקבלו, שנאספו או שנוצרו בעקבות בקשה לסיוע או בקשה לקבלת ידיעה או מסמך שהוגשה לרשות על ידי רשות חוץ, לרבות הבקשה עצמה, רשאית הרשות שלא להעבירם לצד שלישי; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך משפט פלילי או לפי דרישת בית המשפט.
 (ב) בסעיף זה, "רשות חוץ" – גוף המופקד על ביצוע ואכיפה של דיני ניירות ערך במדינת חוץ, גם אם לא חתם על מזכר הבנה עם הרשות.

פרק י': הוראות שונות
54יב. (א) שר האוצר רשאי להורות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי הוראות חוק זה והתקנון שהותקנו על פיו, כולן או מקצתן, פרט לפרק ח' וסעיפים 39(א) ו-(ב) ו-54, לא יחולו על ניירות ערך של הסוכנות היהודית, ובלבד שהצעה לציבור של ניירות ערך של הסוכנות היהודית תיעשה בכתב, במסמך אשר יציין את מתן האישור לפי סעיף 39, תנאיו ופרטיו.
 (ב) הוראת שר האוצר כאמור בסעיף קטן (א) יכולה להינתן אם דרך כלל ואם לסוגים של ניירות ערך של הסוכנות היהודית.
 (ג) בסעיף זה –
 "הסוכנות היהודית" – ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל כמשמעותם בחוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, תשי"ג-1952, לרבות קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל;
 "ניירות ערך של הסוכנות היהודית" –
(1) תעודות המונפקות בסדרות על ידי הסוכנות היהודית ומקנות זכות תביעה ממנה;
(2) תעודות המונפקות בהסכמת הסוכנות היהודית ומקנות לבעליהן זכות השתתפות בהלוואות שמנפיק התעודות נותן לסוכנות היהודית, בין אם המנפיק רשום בישראל ובין אם הוא רשום מחוץ לישראל, ובלבד ששר האוצר, בהסכמת ועדת הכספים של הכנסת, אישר את המנפיק לענין זה.

55. מי שערב קבלת חוק זה בכנסת היה חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, כשיר להוסיף ולהיות חבר בה על אף האמור בחוק זה או בתקנון של אותה בורסה.
55א. שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר אגרות שישולמו לרשות, לרבות הוראות בדבר הפרשי הצמדה וקנס שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרות ובדבר החלת פקודת המסים (גביה) על גביית אגרות והפרשי הצמדה וקנס כאמור.

55ב. שר האוצר, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר אופן פרסום הודעה בעיתון לפי חוק זה, לרבות בדבר הפרטים שיש לכלול בהודעה, גודל ההודעה ומאפייניה הצורניים, ורשאי שר האוצר לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של פרסום הודעה בעיתון לפי חוק זה או לסוגים שונים של תאגידים או ניירות ערך.

56. (א) שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם הרשות, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, במידה שאין בחוק זה הוראות אחרות לענין זה.
 (ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לענין סעיפים 14א, 35יד(ז), 36ג(ב), 38, 47 ו-56א.
 (ג) שר האוצר יקבע, לפי הצעת הרשות, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, תקנות בדבר –
(1) תנאי כשירות של חתם ושל מפיץ;
(2) פיקדון וביטוח אחריות מקצועית של חתם ושל מפיץ;
(3) דו"חות שיגיש חתם;
(4) הגבלות, דרך כלל או לסוגים, בענין ניגוד ענינים בין חתם לבין מציע או בין חתם לבין מי שרכש ממנו, באמצעותו או בתיווכו, ניירות ערך על פי תשקיף; לענין זה, "חתם" – לרבות מי שמיועד לשמש חתם;
(4א) מרשם חתמים, ואגרות שעל חתם לשלם לרשות;
(5) ענינים אחרים הנוגעים לעסקיהם של חתם ושל מפיץ.
 (ד) שר האוצר יקבע, לפי הצעת הרשות, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, תקנות לענין אדם המתחייב לרכוש את ניירות הערך המוצעים בתשקיף במידה שלא ירכוש אותם הציבור, בדבר –
(1) הצעת רכש של ניירות ערך של חברה רשומה;
(2) הגילוי שיינתן לפרטיה של הקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור, לרבות סמכויות הרשות לענין גילוי כאמור;
(3) הגילוי שיינתן לפרטיה של פעולה או עסקה של חברה הטעונה אישור לפי סעיפים 275 או 320(ג) לחוק החברות, לרבות סמכויות הרשות לענין גילוי כאמור.

56א. (א) כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או חוק להשקעות משותפות, או אם התעורר חשד לעבירה על אחד מהחוקים האמורים, רשאי יושב ראש הרשות, או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, לדרוש מכל אדם כל ידיעה ומסמך הנוגעים לעסקי תאגיד שאחד החוקים האמורים חל עליו, לרבות דו"ח, פנקס, חשבון ותעודה או מסמך אחר הנוגע לעסקיהם.
 (ב) הרשות תחזיר מסמך שנמסר לה למי שממנו נלקח לא יאוחר מתום ששה חדשים מיום שנמסר לה המסמך, אלא אם כן הוגש כתב אישום במשפט שבו המסמך עשוי לשמש ראיה; שופט בית משפט שלום רשאי, לבקשת הרשות או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שניתנה למי שממנו נלקח המסמך הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע.

56א1. (א) כדי להבטיח את ביצועו של חוק זה או של חוק להשקעות משותפות, רשאי יושב ראש הרשות או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך בכתב, לדרוש מחבר בורסה, או ממנהל תיקי השקעות כהגדרתו בחוק הייעוץ, כל ידיעה או מסמך הנוגעים לעסקה בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה שבוצעה על ידו או באמצעותו, לרבות פרטי הזיהוי של מי שבעבורו בוצעה העסקה או של מי שנתן לחבר הבורסה או למנהל תיקי ההשקעות כאמור את ההוראה לביצוע העסקה.
 (ב) הוראות סעיף 56א(ב) יחולו לגבי מסמך שנמסר לפי סעיף זה.
 (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות בורסה על פי תקנונה.

56א2. (א) יושב ראש הרשות רשאי למנות עובד הרשות, שהתקיימו לגביו כל אלה, להיות חוקר:
(1) משטרת ישראל הודיעה, בתוך שלושה חודשים מפניית הרשות אליה, כי אינה מתנגדת למינויו מטעמים של שלום הציבור וביטחונו, לרבות מפאת עברו הפלילי;
(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק זה, כפי שהורה שר האוצר לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובהסכמת השר לביטחון הפנים, בהתאם לאמות מידה שעליהן יסכימו בין שר האוצר והשר לביטחון הפנים;
(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה שר האוצר.
 (ב) יושב ראש הרשות רשאי למנות חוקר ששימש בתפקידו במשך שלוש שנים, או עובד הרשות שהוא בעל ניסיון דומה ושהתקיימו לגביו הוראות סעיף קטן (א)(1), להיות חוקר בכיר; הסמכויות הנתונות לחוקר לפי חוק זה יהיו נתונות, בשינויים המחויבים, גם לחוקר בכיר.

56ב. (א) בסעיף זה, "חפץ הקשור לעבירה" – חפץ שהתקיים בו אחד מאלה:
(1) נעברה בו העבירה, שימש לביצוע העבירה, איפשר את ביצוע העבירה או יועד לביצועה;
(2) הושג, במישרין או בעקיפין, כשכר בעד ביצוע העבירה, יועד להיות שכר בעד ביצוע העבירה או הושג כתוצאה מביצועה;
(3) עשוי לשמש ראיה בהליך בשל העבירה.
 (ב) התעורר חשד לביצוע עבירת ניירות ערך, רשאי חוקר –
(1) לבקש משופט של בית משפט שלום לתת צו המתיר להיכנס לכל מקום, לערוך בו חיפוש ולתפוס כל חפץ הקשור לעבירה;
(2) להיכנס לכל מקום שאינו בית מגורים בלבד, לערוך בו חיפוש ולתפוס כל חפץ הקשור לעבירה מסוג פשע, אף בלא צו שופט כאמור בפסקה (1), על פי אישור של חוקר בכיר שיושב ראש הרשות הסמיכו לעניין זה, ובלבד שאין סיפק לקבל בעוד מועד צו כאמור; חוקר בכיר ייתן אישור כאמור, אם שוכנע כי החיפוש נדרש באופן מיידי, אגב ביצוע פעולה לפי סעיף זה או אגב ביצוע חקירה לפי סעיף 56ג(1), בשל חשש להעלמת ראיות או בשל חשש לשיבוש הליכי חקירה;
(3) לתפוס, אגב ביצוע חקירה לפי סעיף 56ג(1), כל חפץ הקשור לעבירה.
 (ג) על חיפוש לפי סעיף קטן (ב)(1) ו-(2) יחולו הוראות סעיפים 24, 26 עד 29, 45 ו-46 לפקודת מעצר וחיפוש, לפי העניין ובשינויים המחויבים, ועל חפץ שנתפס לפי סעיף קטן (ב)(1), (2) או (3) וכן על רכוש שנתפס לפי סעיף 56ב1, יחולו הוראות סעיפים 39 עד 42 לפקודה האמורה, בשינויים המחויבים.
 (ד) חפץ שנתפס לפי סעיף זה יישמר במשרדי הרשות או במקום אחר הנתון לפיקוחה.
 (ה) (1) הרשות תחזיר חפץ שנתפס לפי סעיף זה למי שממנו נתפס לא יאוחר מתום 12 חודשים מיום שנתפס, אלא אם כן הוגש כתב אישום בהליך שבו החפץ עשוי לשמש ראיה;
(2) על אף הוראות פסקה (1), הוראות סעיפים 32(ב) ו-32א לפקודת מעצר וחיפוש יחולו על תפיסת מחשב או דבר המגלם חומר מחשב כמשמעותו בסעיפים האמורים.
 (ו) על חדירה לחומר מחשב והפקת פלט תוך חדירה כאמור, שנעשו לפי הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 23א לפקודת מעצר וחיפוש.
 (ז) שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת חוקר או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, להאריך את המועד הקבוע בסעיף קטן (ה)(1) לתקופות נוספות, של שישה חודשים בכל פעם, ובלבד שניתנה למי שממנו נפתס החפץ הזדמנות להשמיע את טענותיו.
 (ח) שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת חוקר או אדם הטוען לזכות בחפץ שנתפס לפי סעיף זה, לצוות כי החפץ שנתפס כאמור יימסר לטוען זכות או לידי אדם פלוני, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט, הכל בהתאם לתנאים שייקבעו בצו.
 (ט) על החלטה לפי סעיפים קטנים (ז) ו-(ח) ניתן לערור לפני בית משפט מחוזי, שידון בערר בשופט אחד; על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף קטן זה ניתן לערור לפני בית המשפט העליון, כדי שידון בערר בשופט אחד, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון.

56ב1. (א) בסעיף זה –
 "רכוש" – כספים, ניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 או מסמכים סחירים אחרים, וכן זכויות לקבלת כל אחד מאלה, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור או הנובע ממנו;
 "רכוש הקשור לעבירה" – כהגדרת "חפץ הקשור לעבירה" בסעיף 56ב(א), בשינויים המחויבים;
 "תפיסה", לגבי רכוש שהוא זכות – לרבות איסור שימוש בזכות, הגבלתה או התנייתה.
 (ב) התעורר חשד לביצוע עבירת ניירות ערך, רשאי חוקר לבקש משופט של בית משפט שלום לתת צו זמני לתפיסת רכוש הקשור לעבירה ולהורות מה ייעשה בו; צו כאמור יעמוד בתוקפו למשך שנה מיום שניתן, אלא אם כן נקבע בו אחרת; ואולם, רשאי שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת חוקר בכיר, להאריך את תוקף הצו בשנה נוספת (בסעיף קטן זה – תקופת ההארכה); לא הוגש כתב אישום עד תום שנה מיום שניתן הצו הזמני, ואם הוארך תוקפו – עד תום תקופת ההארכה, רשאי שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת פרקליט המדינה, להאריך את תוקף הצו בשנה נוספת (בסעיף קטן זה – התקופה הנוספת); לא הוגש כתב אישום בתום התקופה הנוספת, יפקע הצו; הוגש כתב אישום בתום התקופה הנוספת, רשאי בית המשפט שלפניו הוגש כתב האישום להאריך את תוקף הצו עד תום ההליכים המשפטיים.

56ג. התעורר חשד לביצוע עבירת ניירות ערך, רשאי חוקר –
(1) לחקור כל אדם אשר לדעתו קשור לעבירה או שעשויה להיות לו ידיעה הנוגעת לה; לשם החקירה יהיו לחוקר סמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית, והוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודה האמורה יחולו על החקירה;
(2) לדרוש מכל אדם להתייצב לפניו או לפני חוקר אחר לשם מסירת כל פרט, מסמך או ידיעה הנוגעים לאותה עבירה או לשם חקירה, וכן לדרוש מכל אדם להתלוות אליו למקום שבו ייעשו המסירה או החקירה;
(3) (א) בלי לגרוע מסמכות חיפוש לפי כל דין, רשאי חוקר, בסמוך לתחילת חקירה או במהלכה, ולאחר שהודיע על כך לאדם, לערוך או להורות על עריכת חיפוש על גופו של אדם ותפוס כל חפץ, אם הדבר דרוש לדעתו, לשם שמירה על ביטחונו של אדם, על שלום הציבור וביטחונו או לשם מניעת שיבוש חקירה; בפסקה זו, "חיפוש על גופו של אדם" – חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו שאינו חיפוש חיצוני או חיפוש פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיכוי), התשנ"ו-1996;
(ב) חיפוש לפי סעיף זה, למעט חיפוש בכליו של אדם, ייערך, במידת האפשר, על ידי בן מינו של האדם ובדך שתבטיח שמירה מרבית על כבודו ופרטיותו;
(ג) נתפסו חפצים בחיפוש לפי סעיף זה, יירשם דבר תפיסתם והם יוחזקו במשמורת ויוחזרו למי שממנו נתפסו עם סיום החקירה שבמהלכו נתפסו, אלא אם כן קיימת סמכות על פי דין להמשיך ולהחזיק בהם; חפץ שלא הוחזר לפי סעיף קטן זה, יחולו לגביו הוראות סעיף 22(ג) לפקודת מעצר וחיפוש.

56ג1. (א) בעבירת ניירות ערך יהיו לחוקר סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור הנתונות לפי פרקים ב' ו-ג' לחוק המעצרים לשוטר, ולחוקר בכיר יהיו גם סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור הנתונות לקצין משטרה ולקצין הממונה לפי הפרקים האמורים, ויחולו הוראות חוק המעצרים, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1) יראו את משרדי הרשות כתחנת משטרה;
(2) על אף הוראות סעיף 25 לחוק המעצרים, רשאי חוקר שעצר אדם להביאו לפני שופט בלי להביאו תחילה למשרדי הרשות.
 (ב) חוקר שעצר אדם לפי סעיף זה והתעורר חשד לכך שברשותו חפץ שיש בו כדי לפגוע בשלומו של אדם, יהיו נתונות לו, לגבי אותו אדם, הסמכויות הנתונות לשוטר לפי סעיף 22 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

56ג2. יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך יודיע למפקח הכללי של משטרת ישראל או למי שהוא הסמיכו לכך, בהתאם לנהלים שיקבעו יושב ראש הרשות והמפקח הכללי של משטרת ישראל לעניין זה, על הפעלת סמכויות הרשות לפי סעיפים 56ב, 56ג ו-56ג1 בקשר לעבירות לפי פסקאות (3) או (4) להגדרה "עבירת ניירות ערך".

56ד. היה ליושב ראש הרשות יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבירת ניירות ערך, או כי עומדת להתבצע עבירה כאמור, רשאי הוא לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה כי יוציא צו שיאסור על ביצועם או על המשך ביצועם של המעשים נושא הבקשה.


56ה. מי שהוסמך לפי סעיפים 56א, 56ב, 56ב1, 56ג או 56ו לא יגלה תכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו, אלא לצורך החקירה או ליושב ראש הרשות או לעובד הרשות על פי הנחיה של יושב ראש הרשות; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך משפט פלילי, או לפי דרישת בית המשפט.

56ו. היתה הרשות סבורה כי לשם שמירה על ענינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך ראוי לערוך ביקורת בתאגיד שחלות לגביו הוראות חוק זה, רשאית היא להסמיך גם מי שאינו עובד הרשות לערוך ביקורת ולדרוש מסמכים וידיעות כאמור בסעיף 56א; סעיף זה לא יחול על בורסה, על תאגיד בנקאי, ועל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981.

56ז. דין הרשות כדין המדינה לענין –
(1) תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים;
(2) חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952.

57. בפקודת החברות –
(1) בסעיף 2(1), במקום הגדרת "פרוספקט", יבוא:
""פרוספקט" - תשקיף שהותר פרסומו לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968";
(2) בסעיף 36(5), בסופו, יווסף:
"סעיף קטן זה לא יחול על חברה שפרק ו' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, חל עליה; חברה כזאת תציין עובדה זו בדין וחשבון השנתי";
(3) הסעיפים 85, 86, 87, 90, 91, 92(1)(א) - בטלים;
(4) בסעיף 95(3), המלים "כל פרוספקט ביחס להוצאות המניות" יימחקו;
(5) סעיף 96(1)(א) - בטל;
(6) אחרי סעיף 109 יבוא:
"חברה שניירות הערך שלה נמצאים בידי הציבור
109א. לגבי חברה שפרק ו' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, חל עליה, יבואו הוראות אותו פרק במקום הסעיפים 107 עד 109".
(7) סעיף 250(1)(ג)(1) - בטל.
58. הוראות פרק ב' תחילתן היא ביום י"ג בניסן תשכ"ט (1 באפריל 1969); שאר הוראות החוק תחילתן ביום ט"ו בתמוז תשכ"ט (1 ביולי 1969).

59. על הצעת ניירות ערך הנעשית אחרי ט"ו בתמוז תשכ"ט (1 ביולי 1969) על פי תשקיף שהוצא כדין לפני אותו יום, יחול הדין שהיה בתוקף ערב אותו יום ולא יחולו לגביה הוראות חוק זה.


תוספת ראשונה
(סעיף 15א(ב)(1))

משקיע לענין סעיף 15א(ב)(1) הוא כל אחד מאלה:
(1) קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור;
(2) קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

 (3) מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981;
(4) תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, למעט חברת שירותים משותפת, הרוכשים בעבור עצמם או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב);
(5) מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב);
(6) יועץ השקעות כמשמעותו בסעיף 7(ג) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו;
(7) חבר בורסה, הרוכש בעבור עצמו ובעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב);
(8) חתם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג), הרוכש בעבור עצמו;

(9) קרן הון סיכון; לענין זה, "קרן הון סיכון" - תאגיד שעיקר עיסוקו השקעה בתאגידים אשר בעת ביצוע ההשקעה בהם עיקר עיסוקם מחקר ופיתוח או ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע, ושהסיכון בהשקעה בהם גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות;
(10) תאגיד שעיסוקו העיקרי בתחום שוק ההון, הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב);
(11) תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים; בפסקה זו, "הון עצמי" – לרבות לפי כלי חשבונאות זרים, תקני חשבונאות בין-לאומיים וכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), התשנ"ג-1993.


תוספת שניה
(סעיף 1)
בורסות בחו"ל
1. New York Stock Exchange (NYSE)
2. American Stock Exchange (AMEX)
3. National Association of Securities Dealers Automated Quotation Global Select Market – (NASDAQ)
4. NASDAQ Global Market


תוספת שלישית
(סעיפים 1, 35יח, 35כ ו-35לא)

(בורסה בחו"ל לפי קביעת שר האוצר)
אלה הבורסות בחו"ל לענין סעיף 35יח לחוק:
(1) "הרשימה המשנית בנאסד"ק" – the NASDAQ Capital Market;

(2) "בורסת לונדון" List of the London Stock Exchange’s Main Market (Official U.K. Listing Authority), Primary Listing;


תוספת שלישית א'
(סעיף 12(ד))
סדרי טיפול נפרדים בבקשות להיתר פרסום של תשקיף
1. תשקיפים המוצאים במסגרת החלטת הפרטה כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, אם ועדת השרים לענייני הפרטה קבעה שבנסיבות העניין, החלת סדרי טיפול נפרדים חשובה לקידום ההפרטה.
2. תשקיפים לצורך מכירת המניות כהגדרתן בחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד-1993.
3. תשקיפים המוצאים בידי מנפיק שהוא חברה שהונה העצמי הוא לא פחות מסכום שקבעה הרשות, באישור שר האוצר; הודעה על קביעה כאמור תימסר לוועדת הכספים של הכנסת ותפורסם ברשומות.
4. תשקיפים המוצאים בידי מנפיק שהוא חברה החייבת, לפי דין, לערוך דוחות כספיים מאוחדים עם דוחות כספיים של כמה חברות אחרות, או לערוך דוחות כספיים שכלולות בהם השקעות בכמה חברות אחרות בשיטת השווי המאזני, אם לדעת הרשות החלת סדרי טיפול נפרדים על תשלובת של חברות כאמור מוצדקת בנסיבות העניין.
5. תשקיפים של ניירות ערך מסחריים.
6. תשקיפי מדף.


תוספת רביעית
(סעיף 39א)

החלת הוראות על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ומניותיה מוצעות לציבור בישראל
 חוק החברות תקנות לפי חוק זה
1. כתבי הצבעה סעיפים 87 ו-89
2. יושב ראש דירקטוריון ומנהל כללי סעיפים 95 ו-121(ג)
3. ועדת ביקורת סעיפים 114 עד 117
4. מבקר פנימי סעיפים 146 עד 153
5. זכות בעל מניות לעיון ולקבלת מידע סעיפים 184 ו-185
6. התביעה הנגזרת והייצוגית סעיפים 194 עד 218
7. דירקטור חיצוני סעיפים 239 עד 249א
8. חובות נושאי משרה סעיפים 252 עד 256
9. עסקאות עם בעל שליטה סעיפים 270(4)
  ו-275 עד 282 תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001
10. הצעות רכש סעיפים 328 עד 340
  ו-342א תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

תוספת חמישית
(סעיפים 52טו(א) ו-52יז)
חלק א'
(1) עשה הצעה לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו או על פי טיוטת תשקיף שאושרה, נחתמה והוגשה לרשות, או עשה מכירה לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בניגוד להוראות סעיף 15;
(2) לא פרסם תיקון לתשקיף או תשקיף מתוקן, בניגוד להוראת הרשות לפי סעיף 25(א);
(3) לא דיווח או לא מסר הודעה, הסבר, פירוט, ידיעה או מסמך, חוות דעת או סקירה של רואה חשבון, בהתאם להוראות לפי סעיף 36;
(4) לא הציג פרט בדוחות כספיים, דוח תקופתי או דוח מיידי בהתאם להוראות הרשות והנחיותיה לפי סעיף 36א.
חלק ב'
(1) לא הגיש לרשם עותק מהתשקיף, העתק מההיתר לפרסומו או שטר נאמנות או לא פרסם הודעה לפי סעיף 55ב, בהתאם להוראות סעיף 23(ג);
(2) הציע ניירות ערך נוספים על פי תשקיף המדף למרות הוראת הרשות לא לעשות כן, או שלא בהתאם לתנאים שהתנתה, בניגוד להוראות סעיף 23א(ה);
(3) קיבל הזמנות לפני תחילת התקופה להגשתן או אחרי סיומה, בניגוד להוראות סעיף 24(ד);
(4) לא הודיע לרשות על תוצאות ההצעה שבתשקיף, בהתאם להוראות סעיף 30;
(5) לא הגיש דוח מיידי, בהתאם להוראות סעיף 35יד(ו);
(6) לא העמיד העתקים של מסמכים במשרדו הראשי של המנפיק או התאגיד לעיונו של כל דורש, בניגוד להוראות סעיף 44;
(7) לא פרסם דוח מיידי בנוגע לקבלת דרישה לתשלום עיצום כספי, בהתאם להוראות סעיף
52כ;
(8) הפר הוראה מהוראות שנקבעו לפי סעיף 56(ג), למעט תקנות 17 ו-20 לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007.


תוספת שישית
(סעיף 52טו)

1. לתאגידים מדווחים ולתאגידים שאינם מדווחים שהציעו את ניירות הערך שלהם לציבור –
 הון עצמי  סכום העיצום הכספי
 (באלפי שקלים חדשים) דרגה (בשקלים חדשים)
עד 35,000 א' 15,000
מ-35,001 עד 70,000 ב' 30,000
מ-70,001 עד 140,000 ג' 60,000
מ-140,001 עד 280,000 ד' 120,000
מעל 280,000 ה' 240,000
2. לתאגידים שהם חתמים –
 היקף התחייבויות חיתומיות
 בשנה שהסתיימה
 לפני מועד הדרישה  סכום העיצום הכספי
 (באלפי שקלים חדשים) דרגה (בשקלים חדשים)
עד 70,000 א' 5,000
מ-70,001 עד 120,000 ב' 10,000
מ-120,001 עד 200,000 ג' 20,000
מעל 200,000 ד' 40,000


 שניאור זלמן שזר לוי אשכול זאב שרף
 נשיא המדינה ראש הממשלה שר האוצר

 

 

 
האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד, אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין לפני נקיטת כל פעולה, כל סתירה בין האמור באתר לבין האמור בהוראות החקיקה ו/או חקיקת המשנה, נוסח האחרון יגבר. בברכה, עורך דין נתנאל פרץ
עמוד ראשי    :     אודותינו    :     תחומי עיסוק    :     עורך דין    :     מגנא    :     אתר טופס    :     עורך דין    :     צור קשר

Copyright © NPLO Nathaniel Perez Law Office, 2008, All Rights Reserved  |  Privacy Policy