עורך דיןעורך דין

עורך דין

עמוד ראשי
תחומי עיסוק
אודותינו
מן העיתונות
מזכירויות חברה
צור קשר
שתף |


צור קשר

NPLO - אוחנה ושות'. משרד עורכי דין

ריב"ל 7 תל אביב
67778 בית עמגר

משרד: 03-56-100-60
פקס: 03-56-100-70

דוא"ל:

תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר האינטרנט שלנו מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לגברים וגם לנשים כאחד.
האתר מנוהל על ידי משרד עורכי הדין N.PL.O(להלן: "המשרד" ו/או "האתר"), הגלישה באתר והשימוש בתכניו ובשירותיו מעיד על הסכמה למלוא התנאים כמפורט להלן לרבות שימוש ע"י מחשב כף יד, מכשרי סלולארי מחשב או בכל דרך אחרת/נוספת, כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר (להלן: "שימוש"). יכול ויש באתר תכנים נוספים שלהם כללים שונים החלים על פי דין המצטרפים לכללים המצוינים בתנאי השימוש באתר. תנאי השימוש הבאים חלים על כל שימוש באתר לרבות בדרים המצויות לעיל ולרבות בדרכים המפורטות להלן.

המונחים לעיל ולהלן, תוכן או תכנים כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, קולי, חזותי, אור קולי, או כל שילוב שלהם וכן הפצתם, דרך הצגתם, עיצובם, אך לא רק, צילום, עריכתם, עיבודם לרבות, תמונה, הנפשה, איור, דמות, תרשים, הדמיה, דגימה, קובץ קולי, סרטון, קובץ, קוד מחשב, כל תוכנה, פרוטוקול, יישום, סימן, סמל, מאגר נתונים, כל תו ואייקון.

מדיניות פרטיות
מדיניות הפרטית מופיעה באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ לקרוא אותה כל עת שנכנסים לאתר.

השימוש באתר
השימוש באתר מותר רק במידה והינך עומד בתנאים להלן:

  • הנך רשאית להשתמש באתר למטרותיך הפרטיות בלבד וכן אסור שימוש כאמור ע"י אחרת.
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות תוכנה, אבזר, מכשיר או בכל דרך אחרת המחסירה, מוסיפה תכנים ו/או המשנה את עיצובה באתר.
  • האתר לא יהא אחראי בכל אחריות ולא ישא באחריות לשום נזק אשר עלול ו/או ייגרם כתוצאה מכל שימוש, קישור לא חוקי לתכנים של האתר.
  • אין לשנות את מיקומה / להסתיר / לסלף את כתובתו של האתר ובכל מקרה קיימת חובה לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט.
  • המשרד רשאי לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ולמשתמש ו/או מי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד בעניין זה ו/או בעניינים אחרים.
  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לכל דין, גזענים או מפלים, תכנים פורנוגראפיים ו/או אתרים המנוגדים לחוק.

ההוראות המצוינות לעיל ולהלן יתווספו על כל הוראת אחרת המופיעה בהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
  • כל שימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד.
  • המשרד לא יחוב בכל אחריות ולא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לא חוקי לתכנים של האתר.
  • אין לשנות את מיקומה, להסתיר, לסלף את כתובת האתר ובכל מקרה חובה לשמור על מיקומה המדויק בדף האינטרנט. המשרד רשאית לנקוט בכל הליך חוקי על מנת לבטל קישור כאמור, בהתאם לשיקול דעת הבלעדי, ולך לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד בעניין זה

המשרד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, רשאי לסגור אותו, לשנות את מראהו, עיצובו, זמינותו וכל דבר אחר כפי שיוחלט ע"י המשרד וכל זאת מבלי שיצטרך ליתן הודעה מראש למי מהגולשים. לא תהיה לך ו/או לכל משתמשת אחרת, כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כספית ו/או אחרת כלפי המשרד ו/או מי מטעמו בגין הפסקת השירות או השינויים כאמור.

אחריות
לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד בגין תוכן,. הגלישה והשימוש באתר הנם על אחריות המשתמשת בו בלבד. המשרד אינו אחראי ואינו מתחייב כי לתכנים המתפרסמים תהיה היענות כלשהי. המשרד לא יכול לדעת אילו תגובות תקבלי בשל פרסום התכנים ומי יגיב ולכן לא ישא כלפיך ו/או למי מטעמך באחריות כלשהי. המשרד לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד ג' שיפורסמו על ידך בין אם פרסומם חוקי או בין אם לאו. כל החלטה שתתקבל על ידך בהסתמך על התכנים שהתפרסמו הנם באחריותך המלאה. המשרד אינו מתחייב כי תכני צד ג' המתפרסמים באתר יהיו מדויקים, איכותיים, נכונים. המשרד לא ישא באחריות לכל תוצאה שנבעה מהם, שימוש בהם או מההסתמכות עליהם.

התכנים באתר הכוללים תכנים המתפרסמים באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, פורומים, קהילות וקבוצות דיון אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, אך אם החלטת להסתמך על תוכן כלשהו, עליך חלה האחריות הבלעדית לפעולותיך והתוצאות הנובעות מכך.

המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לך באם יופסק שירות האתר, ו/או יתרחש נזק, תקלה, הפרעה בשירות וכיו"ב אצלה ו/או אצל ספקיה.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני, תכנים, עיצוב, תוכנות, יישומים, סימני המסחר, קוד מחשב, קבצי וידאו, טקסטים, קבצים קוליים, קבצים גרפיים וכל חומר אחר הכלול באתר הנן של המשרד והאתר בלבד או של צד שלישי אשר הרשה למשרד שימוש בהם.

התיישנות
כל המשתמש ו/או גולש באתר ו/או כל המשתמש בתכניו, מסכים בזאת, כי התקופה להתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומו/ה ו/או הופעתו/ה באתר של כל הודעה או תוכן. המשרד והמשתמש מסכימים בזאת כי הם רואים בשימוש באתר הסכמה לתקופת התיישנות כמשמעה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות.

סמכות שיפוט ודין
סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת, מוקנית לערכאות המתאימות בעיר תל-אביב בלבד. הדין שיחול הנו הדין הישראלי.

© כל הזכויות שמורות למשרד NPLO
האתר נועד למסירת מידע ואין לראות בו חוות דעת או ייעוץ מקצועי / משפטי. אסור לשכפל, להעתיק, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או כל אמצעי אלקטרוני, אופטי או אחר, כל חלק שהוא מהאתר ללא אישור מפורש בכתב מבעל האתר.
עם זאת בעל האתר נכון לאשר הצגת המאמרים מהאתר בתנאי שיצוין שמקורו ב-"אתר של משרד עורכי הדין, NPLO שפורסם ע"י עורך דין NPLO" ויינתן קישור HTML ללא מאפיין NOFOLLOW לכתובת http://nplo.co.il תחת הביטוי "עורך דין"עמוד ראשי    :     אודותינו    :     תחומי עיסוק    :     עורך דין    :     מגנא    :     אתר טופס    :     עורך דין    :     צור קשר

Copyright © NPLO Nathaniel Perez Law Office, 2008, All Rights Reserved  |  Privacy Policy