עורך דיןעורך דין

עורך דין

עמוד ראשי
תחומי עיסוק
אודותינו
מן העיתונות
מזכירויות חברה
צור קשר
שתף |


צור קשר

NPLO - אוחנה ושות'. משרד עורכי דין

ריב"ל 7 תל אביב
67778 בית עמגר

משרד: 03-56-100-60
פקס: 03-56-100-70

דוא"ל:


זכויות החייל במשפט הצבאי - הדין המשמעתי בצבא

לפני המשפט
זכות העיון של הנאשם בתוכן התלונה ובחומר הראיות
קצין שיפוט שקבע מועד לדיון בתלונה יוודא, כי תוכן התלונה וכל חומר הראיות שקיים (כולל חוו"ד הפרקליט הצבאי, אם ניתנה), על מנת שתינתן לו אפשרות להתכונן לדיון - יובאו לידיעת הנאשם לפני תחילת הדיון (שעה לפחות).

הזכות להגיש חוו"ד סניגור
אם המשפט נערך על סמך הוראת פרקליט צבאי, הנאשם רשאי להגיש חוות דעת כתגובה מטעמו, שהוכנה ע"י סניגור או בהתייעצות עמו. עם זאת, יודגש כי הסניגור אינו רשאי לייצג את החייל במשפט ולטעון את טענותיו בפני קצין השיפוט, לא במקרה זה ולא בכל מקרה אחר בדין המשמעתי.
יש להעביר העתק מחוות הדעת הזו להתייחסות הפרקליט הצבאי, זמן סביר מראש לפני המשפט.
אם הנאשם הגיש חוות דעת סניגור לקצין השיפוט תוך כדי הדיון, יפסיק קצין השיפוט את הדיון המשמעתי ויעביר את חוות הדעת לפרקליט הצבאי להתייחסות.
הפרקליט הצבאי יוכל להעביר לקצין השיפוט את התייחסותו לחוות הדעת, עם העתק לסניגור.
במקרים המצדיקים זאת, יוכל הסניגור למסור לקצין השיפוט התייחסות נוספת, שתצומצם אך ורק להתייחסותו הנוספת של הפרקליט.
הזכות להגיש חוו"ד סניגור אינה קיימת מקום שההליך המשמעתי התחיל במקור שלא בהוראת פרקליט, והוראת הפרקליט באה בעקבות בקשת הנאשם בפני קש"ב "להישפט בבי"ד".

מהלך הדיון
דיון נפרד לכל נאשם
גם כשמדובר בכמה נאשמים בפרשה אחת או בעבירות דומות, כל נאשם יידון בהליך נפרד.

תיעוד הדיון
יש חובה להקפיד לתעד את כל הליכי הדיון בטופס 630, במקומות המתאימים.
זאת ועוד, בשל מיעוט המקום בטופס במתכונתו היום, אין אפשרות בד"כ לרשום את מלוא דברי הנאשם ואת דברי העדים.
לכן, על קצין השיפוט לערוך פרוטוקול, אשר יכלול את עיקרי הדברים שנאמרו והמסמכים שנמסרו במשפט. את הפרוטוקול יש לצרף לטופס 630, כחלק בלתי נפרד ממנו.

זיהוי הנאשם והקראת התלונה
בתחילת הדיון יזהה קצין השיפוט את הנאשם בשמו ובמספרו האישי, יקרא בפניו את פרטי התלונה וישאלו אם הבינה.

העברת הדיון לבקשת הנאשם
קש"ז ישאל את הנאשם, האם הוא מסכים להישפט בפניו, או שהוא מעוניין להישפט בפני מפקדו של קצין השיפוט שהוא קש"ב.
קצין השיפוט חייב להיעתר אם הנאשם אכן ביקש זאת. חייל העומד לדין משמעתי בפני קש"ז – אינו זכאי לבקש להישפט בפני בית-דין צבאי.


קש"ב ישאל את הנאשם, האם הוא מסכים להישפט בפניו, או שהוא מעוניין להישפט בפני מפקדו של קצין השיפוט, או להישפט בפני בית-דין צבאי.
אם הנאשם ביקש להישפט בפני מפקדו של קצין השיפוט – חובה להיעתר לבקשתו.
אם הנאשם ביקש להישפט בבית דין, על הקש"ב למנות מיד קצין בודק (להלן: "קבו"ד") מתוך היחידה, אשר יגבה עדות מהנאשם בנוגע לבקשתו האמורה ולעבירה המיוחסת לו וכן יגבה הקבו"ד (במידת הצורך) עדויות מגורמים אחרים הרלוונטיים לאירוע ולטענות החייל.
בבואו לגבות עדות מהחייל הנאשם, יזהיר אותו הקבו"ד, שהוא אינו חייב לומר דבר, וכל אשר יאמר, ירשם ויוכל לשמש ראיה במשפטו.
ממצאי הקבו"ד ועותק מטופס התלונה יועברו לפרקליט הצבאי, והוא יחליט, האם עניינו של החייל יידון בבית דין צבאי או יחזור לשיפוט בדמ"ש, ובפני מי יידון.
לפיכך, בקשת החייל "להישפט בבי"ד" אינה מבטיחה בהכרח שכך ייעשה.


הנאשם יכול לבקש העברה פעם אחת בלבד בקשר עם אותו המשפט.

עמדת הנאשם לגבי האשמה
קצין השיפוט ישאל את הנאשם, האם הוא מודה באשמה, כופר באשמה, או מודה בעובדות מסוימות. אם הנאשם מודה באשמה קיימת חובה להרשיעו.
אם לא הודה הנאשם באשמה, נדרש קצין השיפוט לבחון את הראיות.
סירב החייל להשיב לאשמה, יראו את סירובו ככפירה באשמה.

עיון בחומר החקירה או הבדיקה
קצין השיפוט חייב לעיין בכל חומר החקירה או הבדיקה שהועבר אליו, גם אם נכתבה חוות דעת פרקליט בעניין. כאמור, עליו לאפשר גם לנאשם לעיין בחומר החקירה ובחוות דעת הפרקליט, וכן בכל חומר רלוונטי אחר המונח בפניו.

העדת עדים
על קצין השיפוט להעמיד את החייל הנשפט על זכותו להביא עדים להעיד במשפטו. הוא רשאי לסרב לבקשת החייל להזמין עד, אך ורק אם העדות אינה שייכת לעניין, או שתוכן העדות ניתן להוכחה בדרך אחרת. אם לא ניתן לשמוע את העדים לאלתר, יידחה המשך הדיון לפרק זמן סביר.
אם הנאשם כופר באשמה ואינו מעוניין לזמן עדים מטעמו, יחליט קצין השיפוט, לאחר קריאת חומר הראיות המצוי בפניו ולאחר ששמע את הנאשם, אם יש די ראיות לבירור נאות. אם סבר, לאחר עיון בחומר, שלא די בראיות המונחות לפניו, עליו לדאוג לזימון עדים רלוונטיים, אם ישנם כאלה.
אם עדים זומנו למשפט, על קצין השיפוט לשמעם בנוכחות הנאשם ולאפשר גם לו להציג להם שאלות.
קצין השיפוט לא יגבה עדות שלא בנוכחות הנאשם, ולא יעיין בעדויות בכתב, מבלי לתת גם לנאשם הזדמנות לעיין בהן.
קצין שיפוט הדן מספר חיילים, ויש עד אחד הרלוונטי לכולם, יוכל לשמוע אותו פעם אחת, במרוכז. במהלך העדות יהיו נוכחים כל הנאשמים ויוכלו להציג שאלות לעד.
אין לגבות עדויות בטלפון. במקרים חריגים, בהם לא קיימת אפשרות להביא עדים למשפט, יש לפנות למדור דמ"ש בענף פקמ"ש, לקבלת אישור מיוחד.

דבר הנאשם לעניין האשמה
בטרם הכרעת דינו של הנאשם (זכאי או אשם) חייב קצין השיפוט לאפשר לנאשם לומר את דבריו, שיתועדו בטופס 630.

הכרעת הדין - זיכוי / הרשעה
לאחר דברו של הנאשם יחליט קצין השיפוט, האם לזכות את הנאשם, להרשיעו בעבירה המיוחסת או להרשיעו בעבירה אחרת שהוכחה בדיון. קצין השיפוט חייב לנמק את החלטתו.

דבר הנאשם לעניין העונש
טרם הטלת העונש, יש לאפשר לנאשם לומר דבריו לעניין העונש, ודברים אלה יתועדו בטופס 630.
לפיכך, במהלך ההליך המשמעתי ישנן לנאשם שתי הזדמנויות לפרוס את טיעוניו בפני קצין השיפוט: פעם אחת, לפני שמחליט קצין השיפוט האם לזכותו או להרשיעו, ופעם נוספת לפני שקצין השיפוט גוזר את עונשו (אם החליט להרשיעו).

הטלת עונש (בעקבות הרשעה)
אם קצין השיפוט הרשיע את הנאשם, דהיינו, מצא אותו אשם, חובה עליו להטיל עליו עונש, מתוך העונשים המשמעתיים.


קצין שיפוט, שהטיל עונש מחבוש לריצוי בפועל או הורה על הפעלת עונש מחבוש מותנה, יבהיר לנאשם, כי הוא נתון במשמורת מרגע הטלת העונש, אלא אם כן ביצוע העונש עוכב כדין.

הודעה על הזכות להגיש ערר
לאחר הטלת העונש, על קצין השיפוט להודיע לנאשם על זכותו להגיש ערר.

מסירת החומר לנאשם בתום המשפט
יש להעביר לידי הנאשם עותק מטופס התלונה, מהנמקה וכן מפרוטוקול הדיון.

שינוי הטופס לאחר תום המשפט
ככלל, אין לערוך כל שינויים בטופס ואין להוסיף כל 'תוספות' לאחר גמר ההליך, למעט עיכוב ביצוע העונש. יש להקפיד על תיעוד מדויק של ההליך, במהלך קיומו. עם זאת, ניתן לתקן טעות שנפלה בטופס תוך זמן קצר לאחר גמר ההליך בנוכחות הנאשם, ובאישור מראש של מדור דמ"ש בפרקליטות.


האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד, אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין לפני נקיטת כל פעולה, כל סתירה בין האמור באתר לבין האמור בהוראות החקיקה ו/או חקיקת המשנה, נוסח האחרון יגבר. בברכה, עורך דין נתנאל פרץ
עמוד ראשי    :     אודותינו    :     תחומי עיסוק    :     עורך דין    :     מגנא    :     אתר טופס    :     עורך דין    :     צור קשר

Copyright © NPLO Nathaniel Perez Law Office, 2008, All Rights Reserved  |  Privacy Policy