עורך דיןעורך דין

עורך דין

עמוד ראשי
תחומי עיסוק
אודותינו
מן העיתונות
מזכירויות חברה
צור קשר
שתף |


צור קשר

NPLO - אוחנה ושות'. משרד עורכי דין

ריב"ל 7 תל אביב
67778 בית עמגר

משרד: 03-56-100-60
פקס: 03-56-100-70

דוא"ל:


דיווח אלקטרוני באמצעות "מערכת גילוי נאות אלקטרונית" - המגנא

המגנא (מערכת גילוי נאות אלקטרונית), הנה מערכת ייחודית ומתקדמת מסוגה, אשר בנויה על טכנולוגיה מאובטחת ועדכנית המספקת פתרון זמין מהלך כל שעות היממה.

מטרתה של מערכת המגנא היא ליישם את הוראות חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, תיקון 22 לחוק ניירות ערך, וכן חקיקת תקנות מכוח חוק זה ומאפשרת דיווח אלקטרוני של המורשה מטעם החברה, ברמת אמינות ואבטחה גבוהים ביותר.

באמצעות מערכת המגנא מדווחים גופים המחויבים על פי החוק כגו חברות ציבוריות; קרנות נאמנות; חתמים וחברות מדווחות, הדיווחים הנ"ל מדווחים באופנים שונים כפי שמוצג בספרנו לרבות דוחות רבעוניים דוחות שנתיים / תקופתיים ודיווחים מיידיים לעיתים רבות ממנות החברות עורך דין, בבואם לדווח לרשות ניירות ערך.

הדיווחים מחולקים לשני סוגים עיקריים:
 • דיווחים פומביים.
 • דיווחים שאינם פומביים.

זה האחרון מיועד להתכתבויות פנימיות עם הרשות.

המערכת מספקת גישה לכל דיווחי החברות ממחשבה האישי של הישות המדווחת בכל זמן אשר תחפץ.

למערכת יתרונות רבים כגון: אחידות הדיווחים, הפצת המידע למשקיעים במהירות וביעילות, חיסכון רב לחברות אשר בעבר נדרשו להפיץ הדיווחים באמצעים שאינם אלקטרוניים.

אופן הדיווח
הדיווח מתבצע דרך אתר הדיווח של מגנא ולאחר הדיווח ובסמוך להם יופיע הדיווח באתר ההפצה מגנא2, הפתוח לצפייה על ידי הציבור.

אתר הדיווח מיועד לקלוט את המסמכים אשר מוגשים לרשות ולציבור ע"י הישות המדווחת, אתר הדיווח פועל ברמת אבטחה גבוהה ומאפשרת זיהוי הישות המדווחת ע"י רכיב חתימה אלקטרוני אשר נקרא בעגה המקובלת "תוקן" אשר ככל הנראה משום החברה אשר משווקת / שווקה אותו, רכיב החומרה דומה למה שכולנו מכירים כ"דיסק און קי", כיום קיימים רכיבי חומרה מתקדמים אשר בנוסף לרכיב החומרה / החתימה האלקטרוני מכילים אף זיכרון נייד ומשמשים גם כ"תוקן". לא ניתן לדווח במגנא ללא רכיב החומרה האלקטרוני, אך הישויות המדווחות יכולים לדווח מכל מקום בגלל ניידותו וגודלו הזעיר כמחזיק מפתחות. מערכת המגנא מזהה את המדווח וטוענת את פרטי החברה ופרטי המדווח האלקטרוני ע"י "מפתח פרטי" המוטבע ע"ג רכיב החתימה האלקטרוני, מיד עם התחברותו למערכת ע"י סיסמא אישית, כל הפרטים הנטענים מופיעים ע"ג הטפסים הסטנדרטים אותם כולנו מכירים ורואים בטפסים המובנים הכלולים במערכת.

חובתו של מורשה האלקטרונית לקבל הסמכה
תקנה 8(א) לתקנות חתימה ודיווח אלקטרוני מחייבת את מורשה החתימה לוודא לפני שהוא מדווח אלקטרוני כי הוא מוסמך על פי כל דין לחתום על המסמך כחותם יחיד בשם הגורם המדווח וכן לוודא כי הוא הוסמך כאמור בתקנה 2(א) בידי כל מי שחתימתו על המסמך נדרשת לפי כל דין, לחתום בשמו על המסמך באמצעות חתימתו האלקטרונית המאושרת.
להלן מספר הגדרות על פי תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), תשס"ג-2003 (להלן: "תקנות חתימה אלקטרונית"):
 • "אתר הדיווח" – אתר האינטרנט של הרשות, שאליו מתבצע הדיווח האלקטרוני לרשות https://filing.magna.isa.gov.il
 • "אתר ההפצה" – אתר אינטרנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דיווחי הגורמים המדווחים www.magna.isa.gov.il
 • "אמצעי חתימה", "חתימה אלקטרונית", "חתימה אלקטרונית מאובטחת" ו"תעודה אלקטרונית" – כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית;
 • "גורם מדווח" – תאגיד מדווח, נאמן לתעודות התחייבות, מנהל קרן, נאמן לקרן, מפאר קרן, תאגיד מורשה או חתם;
 • "דיווח בנייר" – הגשת מסמך על ידי מסירתו ביד או על ידי משלוחו בדואר;
 • "דף לוואי" – חלק מטופס דיווח, המיועד להזנת נתונים מתוך המסמך המדווח, ומסומן בכותרתו שהוא "דף לוואי";
 • "חתימה ידנית" – חתימה בכתב יד על מסמך נייר;
 • "חתם" – כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ"ג-1993;
 • "טופס דיווח" – טופס אלקטרוני המשמש לצורך דיווח אלקטרוני לרשות, כפי שהוא מופיע, במועד הדיווח, באתר הדיווח או באתר ההפצה כנספח לכללי דיווח אלקטרוני;
 • "כללי דיווח אלקטרוני" – כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא שפרסמה הרשות לפי סעיף 44ה לחוק;
 • "מאשר חתימה" – כמשמעותו בסעיף 44ד(ב) לחוק;
 • "מגנא" (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) – מערכת המחשב של הרשות המשמשת לקליטת דיווחי הגורמים המדווחים והפצתם;
 • "מורשה חתימה אלקטרונית" – יחיד, המכהן כנושא משרה בכירה, שמונה על ידי גורם מדווח, בהתאם להוראות פרק ג', לשמש מורשה לצורך דיווח אלקטרוני לרשות;
 • "מחשב המדווח" – מחשב המשמש את מורשה החתימה האלקטרונית לצורך הורדת טופסי דיווח מאתר הדיווח וביצוע דיווח אלקטרוני לרשות, והעומד בדרישות חומרה ותוכנה כפי שנקבעו בכללי דיווח אלקטרוני, לרבות חיבור לרשת האינטרנט;
 • "מנהל קרן", "נאמן לקרן" ו"מפרק קרן" – כמשמעותם בחוק השקעות משותפות;
 • "מסמך" – ביחס לתאגיד מדווח, נאמן לתעודות התחייבות וחתם – טיוטת תשקיף, תשקיף שהותר פרסומו, מסמך רישום וכל דוח, חוות דעת או אישור הכלולים בהם, וכן כל דוח הודעה וכל מסמך אחר, למעט דף לוואי, שעליהם להגישו לרשות או לבורסה לפי החוק;

  ביחס למנהל קרן, נאמן לקרן ומפרק קרן – טיוטת תשקיף, תשקיף שהותר פרסומו, וכל דוח, חוות דעת או אישור הכלולים בהם, וכן כל דוח, מידע, הודעה ועל מסמך אחר, למעט דף לוואי, שעליהם להגישו לרשות אולבורסה לפי חוק השקעות משותפות;

  ביחס לתאגיד מורשה – דוח, הודעה וכל מסמך אחר שהוא חייב בהגשתו לרשות או לבורסה לפי סעיף 27 לחוק הסדרת העיסוק, וכן בקשה לפי סעיף 10(ב) לחוק האמור;
 • "נאמן לתעודות התחייבות" – כמשמעותו בפרק ה'1 לחוק;
  "נושא משרה בכירה" – כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, לרבות מזכיר הגורם המדווח, ויועץ משפטי של הגורם המדווח;
 • "קרן" – כהגדרתה בחוק השקעות משותפות;
 • "תאגיד מדווח" – לרבות תאגיד המדווח לפי פרק ה'3 לחוק;
 • "תאגיד מורשה" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;

תקנות ניירות ערך (מאשר חתימה), התשס"ג-2003 (להלן: "תקנות מאשר חתימה") מגדירות ומבהירות מהו מאשר חתימה.

אישור וחתימה על דוחות
מי שחתימתו נדרשת על מסמך המוגש לרשות, יסמיך מורשה חתימה אלקטרונית של הגורם המדווח, לחתום בשמו ולדווח באופן אלקטרוני לרשות, על ידי הצמדת חתימתו האלקטרונית המאושרת של מורשה החתימה האלקטרונית; נדרשה חתימה של יותר מאדם אחר על אותו מסמך, יסמיכו כל מי שחתימתם נדרשת, בהסמכה כאמור, מורשה חתימה אלקטרונית אחד בלבד של הגורם המדווח; הסמכה כאמור תיחתם ידנית בידי כל מי שחתימתו על המסמך נדרשת לפי כל דין, בציון שמו ותפקידו בגורם המדווח או זיקה אחרת שיש לו לגורם המדווח, ויצורף אליה, כחלק בלתי נפרד ממנה, נוסח המסמך אשר ביחס אליו ניתנת ההסמכה.

היה מורשה החתימה האלקטרונית מוסמך לחתום בעצמו על המסמך כחותם יחיד בשם הגורם המדווח לפי הוראות כל דין, יחתום על המסמך באמצעות הצמדת חתימתו האלקטרונית המאושרת וידווח באופן אלקטרוני לרשות.


החובה לשמור העתק מן הדיווח משרדי החברה
דווח מסמך או דף לוואי באופן אלקטרוני לרשות לפי התקנות יישמר העתק המסמך או דף לוואי שדווח באופן אלקטרוני לרשות, באמצעים אלקטרוניים במשרד הראשי של הגורם המדווח וכן תישמר ההסמכה לחתימה אלקטרונית כאמור בתקנה, במשרד הראשי של הגורם המדווח.

מורשה חתימה אלקטרונית
תאגיד מדווח ימנה שני נושאי משרה בכירה לפחות, לשמש מורשי חתימה
אלקטרונית מטעמו, לצורך דיווח אלקטרוני לרשות.

אופן הדיווח האלקטרוני
כניסה לאתר הדיווח, הורדת טפסי דיווח, מילוי פרטים בטופסי דיווח וביצוע דיווח אלקטרוני לרשות ייעשו בהתאם לכללי דיווח אלקטרוני.
מסמך שדווח באופן אלקטרוני לרשות, יראו אותו כמוגש במועד שבו נקלט במגנא, בהתאם לאישור שיונפק למורשה החתימה האלקטרונית שביצע את הדיווח האלקטרוני; אישור כאמור יופיע באתר הדיווח ויישלח לכתובת דואר אלקטרוני של מורשה החתימה האלקטרונית.
מסמך שדווח באופן אלקטרוני לא ייקלט ולא ייחשב כמוגש, אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה במגנא ברמה הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה יידחה, בלא קליטתו במגנא, בצירוף הודעה מתאימה שתופיע באתר הדיווח.
במסמך המדווח באופן אלטרוני לרשות, לא תהיה קישורית (Hyper Link) למידע בתוך המסמך או מחוצה לו, ואולם רשאי גורם מדווח לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן ענינים, אם קיים, לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך או לצורך הפניה, אם קיימת, במלל של המסמך לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך.
מסמך המצורף כקובץ לטופס דיווח יוכן באמצעות תוכנה המותאמת לשימוש במגנא, המשמשת ליצירת קבצים בפורמט PDF (Portable Document Format) טקסטואלי המאפשר ביצוע חיפוש טקסטואלי בשפה שבה נכתב המסמך.
דיווח אלקטרוני לא יכלול קבצי וידאו, אודיו או אנימציה, וכן לא יכלול תמונות למעט גרפים, טבלאות, לוגו או סמל הגורם המדווח.


האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד, אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין לפני נקיטת כל פעולה, כל סתירה בין האמור באתר לבין האמור בהוראות החקיקה ו/או חקיקת המשנה, נוסח האחרון יגבר. בברכה, עורך דין נתנאל פרץ
עמוד ראשי    :     אודותינו    :     תחומי עיסוק    :     עורך דין    :     מגנא    :     אתר טופס    :     עורך דין    :     צור קשר

Copyright © NPLO Nathaniel Perez Law Office, 2008, All Rights Reserved  |  Privacy Policy